I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Salon Urody Evolution, ul. Piastów 6, 40-866 Katowice.
2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników, którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem www.beautymenago.pl/b/evolution/loyaltyprogram, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

II. UCZESTNICTWO
1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, wypełnienie zgody, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie ma formę pisemną.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
6. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się punkcie V.
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
3. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
2. Aktualna lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania zawarta jest na stronie internetowej: www.beautymenago.pl/b/evolution/loyaltyprogram.
3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.
6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.

V. NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:

1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 25 pkt.
2. Zakup usług (Transakcja) – Każde 10,00 zł wydane na zakup usług zostanie wynagrodzone przez Organizatora 1 pkt.
3. Zakup towarów (Transakcja) – Każde 10,00 zł wydane na zakup towarów zostanie wynagrodzone przez Organizatora 1 pkt.
4. Skuteczne Polecenie Organizatora – 100 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
5. Polubienie FanPage’a Salonu Urody Evolution na portalu Facebook (www.facebook.com/SalonUrodyEvolution/) – 50 pkt;
6. Wystawienie opinii na FanPage’u Salonu Urody Evolution na portalu Facebook – 100 pkt.

2. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nie nagradza Punktami za następujące aktywności:

1. Zakup voucherów upominkowych.
2. Zakup pakietów zabiegowych.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, telefon, data urodzenia.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji osobiście lub telefonicznie. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.